martes, 18 de octubre de 2011

3-4-4-3. In case of doubt (2)

De vegades, seguir unes intruccions és embolicar la troca (i en el cas que ens pertoca, això és d'allò més literal). Espero no embullar-vos d'allò més amb la sèrie 3-4-4-3 amb aquestes passes il·lustrades.

A veces, nos perdemos intentando seguir unas instrucciones. Espero facilitar la comprensión a través del visionado de los pasos y así no liaros más con la serie 3-4-4-3.


3 punts del dret + inici sèrie amb la baga.

3 puntos del derecho e inicio serie echar hebra.


3 punts del dret + baga + 2 punts del dret junts.
Si parem atenció a la primera foto, ens adonarem que el joc k2tog (2 punts del dret) es correspon amb un punt dret i baga.

3 puntos del derecho + echar hebra + 2 puntos juntos del derecho.
Si atendemos a la primera foto, nos fijaremos que el juego k2tog (2 pd) se corresponde con un punto derecho y una hebra.


Final de la passada: 2 punts del dret junts (aquí, a mig fer) + 4 punts del dret.

Final de la vuelta: 2 puntos juntos del derecho (aquí, a medio hacer) + 4 puntos del derecho.


Abans de fer la passada de tornada (tota amb punt del revès), tenim la baga i 5 punts del dret: 1 (k2tog) + 4.

Antes de hacer la vuelta de retorno (toda con punto del revés), tenemos la hebra y 5 puntos del derecho: 1 (k2tog) + 4.


Més del mateix però vist  des de l'inici de la passada de tornada.

Lo mismo pero visto desde la vuelta de retorno.


Nova passada: 4 punts del dret + baga.

Nueva vuelta: 4 puntos del derecho + echar hebra.


Final de la passada: baga + 2 punts del dret junts + 3 punts del dret.

Final de la vuelta: hebra + 2 puntos juntos del derecho + 3 puntos del derecho.


I si girem la labor, abans de començar la volta de tornada, veiem la baga i 4 punts: 1 (k2tog) + 3 punts del dret.

Y si giramos la labor, antes de la vuelta de retorno, vemos la hebra y 4 puntos: 1 (k2tog) + 3 puntos del derecho.


Ho veieu més clar? La idea és que la bellesa radica en la simplicitat, encara que no exempta de certa dificultat. Crec que és més difícil explicar-ho que fer-ho. 

¿Alguna otra duda? La idea es que la belleza radica en la simplicidad aunque no esté exenta de cierta dificultad. Creo que es más dificil explicarlo que hacerlo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario