jueves, 27 de octubre de 2011

Thanks for the socks

Moltes gràcies pels mitjons, encara que això no és del tot veritat. Per a ser fidel a la realitat, us haig d'agraïr el regal d'aniversari: la llaneta (socks-17) per a fer-los.
Ara només falta que m'acompanyeu a posar el fil a les agulles en alguna de les nostres trobades, oi que m'enteneu estimades?
Ai, quina casualitat! Ara fa tot just un any que comparteixo un espai, un cafè i una afició amb vosaltres. Tot va començar el dia del taller dels sock-monkeys.


Muchas gracias por los calcetines, aunque lo más acertado es agradecer vuestro regalo de cumpleaños: la lana (socks-17) para hacerlos.
Ahora sólo falta que me acompañéis a poner el hilo a las agujas para empezar en alguna de nuestras quedadas, verdad que sí queridas?
Qué casualidad! Hace como un año que comparto con vosotr@s un espacio, un café y una afición. Todo comenzó el día del taller de los socks-monkeys.

martes, 18 de octubre de 2011

3-4-4-3. In case of doubt (2)

De vegades, seguir unes intruccions és embolicar la troca (i en el cas que ens pertoca, això és d'allò més literal). Espero no embullar-vos d'allò més amb la sèrie 3-4-4-3 amb aquestes passes il·lustrades.

A veces, nos perdemos intentando seguir unas instrucciones. Espero facilitar la comprensión a través del visionado de los pasos y así no liaros más con la serie 3-4-4-3.


3 punts del dret + inici sèrie amb la baga.

3 puntos del derecho e inicio serie echar hebra.


3 punts del dret + baga + 2 punts del dret junts.
Si parem atenció a la primera foto, ens adonarem que el joc k2tog (2 punts del dret) es correspon amb un punt dret i baga.

3 puntos del derecho + echar hebra + 2 puntos juntos del derecho.
Si atendemos a la primera foto, nos fijaremos que el juego k2tog (2 pd) se corresponde con un punto derecho y una hebra.


Final de la passada: 2 punts del dret junts (aquí, a mig fer) + 4 punts del dret.

Final de la vuelta: 2 puntos juntos del derecho (aquí, a medio hacer) + 4 puntos del derecho.


Abans de fer la passada de tornada (tota amb punt del revès), tenim la baga i 5 punts del dret: 1 (k2tog) + 4.

Antes de hacer la vuelta de retorno (toda con punto del revés), tenemos la hebra y 5 puntos del derecho: 1 (k2tog) + 4.


Més del mateix però vist  des de l'inici de la passada de tornada.

Lo mismo pero visto desde la vuelta de retorno.


Nova passada: 4 punts del dret + baga.

Nueva vuelta: 4 puntos del derecho + echar hebra.


Final de la passada: baga + 2 punts del dret junts + 3 punts del dret.

Final de la vuelta: hebra + 2 puntos juntos del derecho + 3 puntos del derecho.


I si girem la labor, abans de començar la volta de tornada, veiem la baga i 4 punts: 1 (k2tog) + 3 punts del dret.

Y si giramos la labor, antes de la vuelta de retorno, vemos la hebra y 4 puntos: 1 (k2tog) + 3 puntos del derecho.


Ho veieu més clar? La idea és que la bellesa radica en la simplicitat, encara que no exempta de certa dificultat. Crec que és més difícil explicar-ho que fer-ho. 

¿Alguna otra duda? La idea es que la belleza radica en la simplicidad aunque no esté exenta de cierta dificultad. Creo que es más dificil explicarlo que hacerlo.

viernes, 14 de octubre de 2011

3-4-4-3. In case of doubt

Davant el dubte plantejat per Sfer us explico el què jo faig per anar seguint la sèrie i no descomptar-me de cap punt. Anem per parts.

(3-4)
Si a la passada que em toca fer començo amb 3 punts del dret (k3), sé que al final m'han de quedar 4, que els he de fer també del dret (k4). Enmig va tota la sèrie "baga + 2 punts del dret junts" (yo + k2tog).

(4-3)
Si vaig acabar amb els 4 punts del dret, la passada que em toqui l'haig de començar amb 4 punts del dret, i acabar-la amb 3.

Això sí, recordeu que:
1. La sèrie repetitiva (baga + 2pd junts) sempre comença amb la baga!
2. Els únics punts del revès són els de la passada de tornada.

Ara, potser us quedi més clar la meva rebatejada del projecte.  De l'original Montego Bay Scarf a un 3-4-4-3 en referència als punts a considerar per no perdre el fil (i els punts).
Ante la duda planteada por Sfer os explico lo que hago para seguir la serie y no perder ningún punto. Vamos por partes.

(3-4)
Si en la vuelta que me toca hacer empiezo con 3 puntos del derecho (k3), al final me tienen que quedar 4, que también los hago del derecho (k4). En medio va toda la serie de "echar hebra + 2 puntos del derecho juntos (yo + k2tog)".

(4-3)
Si he acabado con 4 puntos del derecho, la vuelta la tengo que empezar con 4 puntos del derecho y acabarla con 3.

Eso sí, recordad que:
1. la serie repetitiva (hebra + 2pdj) siempre empieza con echar la hebra.
2. Los puntos del revés se hacen sólo en la pasada de vuelta.

Quizás ahora entendáis el cambio de nombre del proyecto original, atendiendo al número de puntos para no perder el hilo (ni los puntos).

martes, 4 de octubre de 2011

3-4-4-3. Red in progress

Aquest és el projecte en vermell sobre el que estic treballant i del què ja us havia parlat.
Un Montego Bay Scarf rebatejat com a 3-4-4-3. Aquest renom ve donat pel fet que treballo sobre una (re)creació del model original. M'està portant una mica més de temps que preveia perquè em despisto amb facilitat. D'ací el canvi de nom. Així tinc present la sèrie a seguir: 3-4-4-3. És el que té de portar-lo a les trobades llaneres o Stitch'nBitch, com vulgueu dir-li.

Com algun@s persones m'han demanat que faci un tutorial, aquí us faig cinc centims.
Espero no embolicar-vos i que us sigui d'ajuda.

Muntar un nombre senar (o imparell) de punts.
1a volta: tots els punts del revès (purl row).
2a volta: 3 punts del dret (k3) / sèrie "baga + 2 punts del dret junts" (yo + k2tog) / 4 punts del dret (k4).
3a volta: com la primera passada (o volta), tots del revès (purl row).
4a volta: 4 punts del dret (k4) / sèrie "baga + 2 punts del dret junts" (yo + k2tog) / 3 punts del dret (k3).
5a volta: com les voltes 1 i 3, o sigui, tots els punts del revès (purl row).
6a volta i següents: anar seguint l'esquema de les voltes anteriors fins la mida adient.

Este es el proyecto en rojo en el que estoy trabajando y del que ya os había hablado.
Un Montego Bay Scarf rebautizado como 3-4-4-3. El sobrenombre viene dado por la serie que tengo que seguir: 3-4-4-3, así la tengo presente y evito despistarme con facilidad. Es lo que tiene si lo llevas a un encuentro o kedada lanera, vamos lo que se dice un Stitch'nBitch (tricotar y rajar a la vez).

Como algun@s de vosotr@s me habéis pedido que haga un tutorial, aquí os expongo brevemente la pauta a seguir. Espero no liaros y que os sea de ayuda.

Montar un número senar (impar) de puntos.
1a pasada: tejer del revés (purl row).
2a pasada: 3 puntos del derecho (knit 3) / serie "echar hebra + 2 puntos del derecho juntos" (yo + k2tog) / 4 puntos del derecho (knit 4).
3a pasada: como la primera vuelta, todo del revés (purl row).
4a pasada: 4 puntos del derecho (knit 4) / serie "echar hebra + 2 puntos del derecho juntos" (yo + k2tog) / 3 puntos del derecho (knit 3).
5a pasada: com las vueltas 1 y 3, o sea, todos los puntos del revés (purl row).
6a pasada y siguientes: seguir el esquema anterior hasta conseguir la medida deseada.

lunes, 3 de octubre de 2011

Coloured pencils

Per a la mainada, uns llapis de colors per donar un esclat de color a les primeres lletres.
Pels adults, uns marcadors per destacar apunts i informacions.Para los niños y niñas, unos lápices de colores con los que dar color a su primera escritura.
Para los adultos, unos marcadores para destacar la información.